COVID-19’un Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Yabancılar için Sık Sorulan Sorular (SSS) (VIII)

COVID-19’un Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Yabancılar için SSS (VIII)

COVID-19’un asemptomatik enfekte kişileri hakkında SSS (VIII)

1 Nisan’dan itibaren asemptomatik enfekte kişilerin bilgileri günlük COVID-19 güncellemelerine dahil edilecektir. COVID-19’un asemptomatik enfekte kişiler nasıl tanımlanır? Asemptomatik enfekte kişiler hastalığı yayabilir mi? Asemptomatik enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünü güçlendirmek için ne gibi önlemler alınacaktır? Cevaplar, Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yayımlanan Asemptomatik Enfekte Kişilerin Neden Olduğu COVID-19 Yayılımının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında SSS bölümünde bulunabilir.

  1. COVID-19’un asemptomatik enfekte kişileri nasıl tanımlanır?

Asemptomatik enfekte COVID-19 (bundan sonra asemptomatik enfekte kişiler olarak anılacaktır), ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve diğer kendi algılanabilen veya klinik olarak tanınabilen semptomlar gibi ilgili herhangi bir klinik semptom göstermeyen, ancak solunum yolu örnekleri COVID-19 için pozitif olanları ifade eder. Asemptomatik enfekte kişiler iki kategoriye ayrılabilir:

Birincisi, inkübasyon süresinin 14 günlük gözleminden sonra kendiliğinden algılanan veya klinik olarak tanınabilir herhangi bir belirti göstermeyen fakat nükleik asit testinde pozitif test edilen enfekte kişilerdir ve enfeksiyon asemptomatik olmuştur.

Diğeri, nükleik asit testinde pozitif test edilen enfekte kişiler, örnekleme sırasında kendiliğinden algılanan veya klinik olarak tanınabilir semptomlar göstermez ancak daha sonra bazı klinik semptomlar geliştirir. Bu inkübasyon döneminde “asemptomatik enfeksiyon” dur.

 

  1. Asemptomatik enfekte kişiler hastalığı yayabilir mi?

Devlet ve bazı iller tarafından yayınlanan izleme verilerine göre, asemptomatik enfekte olmuş bazı kişiler yakın temasları arasında ikinci kuşak bulaşmaya neden olmuş ve epidemiyolojik araştırmalara göre az sayıda enfeksiyon kümesine yol açmışlardır. Küçük örneklem oranlarında yapılan çalışmalar, asemptomatik vakaların solunum örneklerindeki viral yüklerin, doğrulanmış vakalardan farklı olduğunu göstermediğini ortaya koymuştur.

Mevcut izleme verilerine ve araştırmaya göre, asemptomatik enfekte kişiler bulaşıcıdır, ancak bulaşma süresinin uzunluğu, bulaşma gücü ve yolu daha fazla araştırılmalıdır.

 

Bazı uzmanlar, asemptomatik enfekte kişilerin neden olduğu virüsü yayma riskinin, doğrulanmış hastalarınkinden nispeten daha düşük olduğuna inanmaktadır, çünkü asemptomatik enfekte kişiler, patojenik nükleik asit solunum yolu örneklerinde bulunabilmesine rağmen öksürük ve hapşırma gibi klinik semptomlar göstermemektedir.

  1. Çin’de asemptomatik COVID-19 enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü için gereksinimler nelerdir?

Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 28 Ocak’ta yayınlanan COVID-19’un Önlenmesi ve Kontrolü Protokolü (3. Baskı), asemptomatik enfekte kişileri önleme ve kontrol yönetimi kapsamına dahil etti. Sonraki revizyon sürecinde, asemptomatik enfekte kişilerin rapor ve yönetim gereksinimleri Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıkça belirtilmiştir. Her düzeydeki ve her türden tıp ve sağlık kurumları, tespit ettikleri asemptomatik enfekte kişileri doğrudan çevrimiçi platformlar aracılığıyla 2 saat içinde bildirecektir.

Asemptomatik enfekte kişiler raporunu aldıktan sonra, kasaba (bölge) düzeyindeki CDC’ler dava incelemesini 24 saat içinde tamamlayacak ve asemptomatik enfekte kişilerle yakın temasta bulunanların zamanında kayıt yaptırmasını sağlayacaktır. Vaka soruşturma formu veya soruşturma raporu bulaşıcı hastalıklar için rapor ve yönetim bilgi sistemi aracılığıyla zamanında rapor edilecektir.

Asemptomatik enfekte kişiler 14 gün boyunca toplu karantina altına alınmalıdır. Prensip olarak, 14 gün boyunca karantinaya alınan ve iki ardışık numunede nükleik asit testleri için negatif test edilenler için karantina kaldırılabilir (minimum örnekleme süresi aralığı en az 24 saat olacaktır).

Nükleik asit testinin sonucu hala pozitifse, karantina sürdürülmelidir. Asemptomatik enfekte kişiler, karantina sırasında klinik semptomlar gösterirlerse, standart tedavi için zamanında onaylanmış COVID-19 vakaları olarak tanımlanmalıdır. Asemptomatik enfekte kişilerle yakın temasta bulunan kişiler, 14 gün boyunca tıbbi gözlem için toplu olarak karantina altına alınacaktır.

  1. Asemptomatik enfekte kişiler nasıl belirlenir?

Asemptomatik enfekte kişiler genellikle proaktif olarak aşağıdaki yollarla tanımlanır:

1.Doğrulanmış COVID-19 hastaları ile yakın temasta olduğu izlenilen tıbbi gözlem altındaki kişiler için proaktif nükleik asit testleri;

2.İlgili araştırmalara göre COVID-19 vaka kümeleri ile ilişkili olduğu saptanan kişiler için proaktif nükleik asit testleri;

3.COVID-19 enfeksiyonu kaynaklarına maruz kalmış kişiler için proaktif nükleik asit testleri;

4.Yurtiçinde veya yurtdışında COVID-19 salgın alanlarında seyahat veya oturma öyküsü olan kişiler için proaktif nükleik asit testleri.

  1. Asemptomatik enfekte kişilerin maruz kaldığı riskler nasıl değerlendirilir ve bu kişilerin neden olduğu COVID-19’un yayılmasını nasıl önleyebilir ve kontrol edebilirsiniz?

Asemptomatik enfekte kişiler COVID-19’un yayılma risklerini taşırlar.

  1. Yayılma gizlidir. Asemptomatik enfekte kişiler herhangi bir belirgin COVID-19 semptomu göstermediklerinden, bunları kalabalıklar arasında tanımlamak zordur ve buna bağlı olarak onların neden olduğu COVID-19 yayılmasını önlemek zordur.
  2. Semptomlar özneldir. Asemptomatik enfekte kişilerde sadece hafif COVID-19 semptomları görülür ve hatta tipik olmayan semptomlar görülür. Kendilerinin COVID-19 ile enfekte olmadıklarını düşünebilirler ve proaktif olarak tıbbi tedavi görmeyeceklerdir ve bu nedenle günlük tanıda tespit edilmesi zor olacaktır.
  3. Tanımlamanın sınırlamaları vardır. Nükleik asit testleri ve seroloji testleri tüm asemptomatik enfekte kişileri tanımlayamaz çünkü COVID-19 ile enfekte olmaktan saptanabilir antikorlar üretmeye kadar bir pencere dönemi vardır. Şimdiye kadar tanımlananlar esas olarak test yapıldıklarında saptandı çünkü onaylanmış hastalarla yakın temasta bulundukları, vaka kümeleriyle ilişkili oldukları, enfeksiyon kaynaklarına maruz kaldıkları veya yüksek riskli bölgelere seyahat veya oralarda ikamet öyküsünün olduğu takip edilmişti. Bazı asemptomatik enfekte kişileri tanımlamak zordur.

Bu nedenle, asemptomatik enfekte kişileri belirleme çabalarını arttırmak önemlidir. Mevcut tarama işlemleri yoğunlaştırılacak ve tarama ölçeği, teyit edilen vakalar ve asemptomatik vakalar, kilit bölgeler ve kilit gruplar ile yakın temasta bulunan kişileri içerecek şekilde genişletilecektir. Asemptomatik enfekte kişiler olarak tanımlananlar karantinaya alınacak ve “erken teşhis, erken raporlama, erken izolasyon ve erken tedavi” ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak tıbbi gözlemden geçirilecektir. Asemptomatik enfekte kişilerle yakın temasta bulunanlar da tıbbi gözlem için karantina altına alınacaktır.

Asemptomatik enfekte kişiler hiçbir zaman COVID-19 semptomları göstermeyeceklerinden, asemptomatik enfekte kişilerin tanımlanması ve karantinasının ana önlem olarak alınması pratik değildir. Teyit edilmiş hastalarla yakın temasta olanların sevk ve idaresini geliştirirken, teyit edilmiş hastaların tanımlanması ve karantinasına vurgu yapmaya devam edeceğiz.

Çin’in deneyimleri, eğer hastalar zamanında tanımlanır ve karantinaya alınırsa ve insanlarla teması azaltma gibi önlemler uygulandığında, COVID-19’un yayılmasının temel olarak durdurulabileceğini göstermiştir.

  1. Asemptomatik COVID-19 enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolünü güçlendirmek için ne gibi önlemler alınacaktır?

İlk olarak, önleme ve tedavi planlarını iyileştirin. Önleme ve kontrol tedbirlerini iyileştirmek ve önleme, kontrol ve tedavi planlarını geliştirmek suretiyle asemptomatik enfekte kişileri araştırmak, epidemiyolojik analiz ve araştırma yapmak için COVID-19’dan ciddi şekilde etkilenen bölgelerden belirli bir oranda numune alınacaktır. Asemptomatik enfekte kişilerin neden olduğu bulaşma riskleri ile başa çıkmak için virüsün olası daha fazla yayılımını da içerecek şekilde bilimsel önlemler alınacaktır.

İkinci olarak, tarama ve algılamayı yoğunlaştırın. Tarama hedeflenen bir şekilde artırılacak ve tespit aralığı, teyit edilen hastalar ve asemptomatik enfekte kişiler, kilit alanlar ve anahtar gruplarla yakın temasta bulunan kişilere genişletilecektir. Gizli riskleri olabildiğince tespit etmek için iş, üretim ve okulların yeniden başlaması göz önünde bulundurularak kilit şehirlerin, kilit grupların ve kilit alanların izlenmesi yoğunlaştırılmalıdır. Sınır ötesi geçişi önlemek için çaba gösterilmeli ve ülkeye giren tüm yolcular nükleik asit testleri yapmalıdır. Asemptomatik enfekte bir kişi tespit edildiğinde, kaynağı izlemek için epidemiyolojik bir araştırma yapılmalı ve ilgili bilgiler açık ve şeffaf bir şekilde serbest bırakılmalıdır.

Üçüncü olarak, yönetimi ve tedaviyi güçlendirin. Asemptomatik enfekte bir kişi belirlendikten sonra, hasta “erken teşhis, erken raporlama, erken izolasyon ve erken tedavi” ilkelerinin gerektirdiği şekilde toplu karantina ve tıbbi tedavi altına alınmalıdır. Enfekte olmuş kişiyle yakın temasta bulunan kişiler de tıbbi gözlem için karantina altına alınmalıdır. Bunlardan herhangi biri COVID-19 semptomları gösteriyorsa, tedavi için belirlenen bir hastaneye nakledilmelidir.

Dördüncüsü, kitle önleme ve kontrolünü yoğunlaştırın. Halk ve hükümet birlikte çalışmalı. Halk arasında salgın önleme hakkındaki bilgiyi teşvik etmek ve bilimsel önleme ve koruma konusunda halkı yönlendirmek için daha fazla çaba gösterilmelidir. CDC personelinin, sağlık personelinin ve toplum personelinin temel düzeyindeki salgın önleme ve kontrol kabiliyetini geliştirmek için kapsamlı bir eğitim yapılmalıdır. 1 Nisan’dan itibaren, yeni vakaların raporlanması, semptomatik vakalara dönüşmesi ve vakaların yönetimi de dahil olmak üzere asemptomatik enfeksiyonlar hakkında bilgi, kamuoyu endişelerine yanıt olarak COVID-19 güncellemelerinde yayınlanacaktır.

  1. Hangi kişisel koruyucu önlemler alınmalıdır?

Halk, kendini koruma ve sağlık bilincini güçlendirmeli ve çevre hijyeninin yanı sıra kişisel hijyen alışkanlıklarını iyileştirmelidir. Düzenli olarak ellerini yıkamak, yüz maskeleri takmak, elleri dezenfekte etmek, diğerlerinden en az bir metre uzakta durmak, pencereleri havalandırma için açık tutmak da dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelidir. Düzenli dezenfeksiyon, yiyecekleri ayrı porsiyonlarda paketlemek, hasta iken kalabalık yerlerden kaçınmak ve yüz maskelerini düzgün şekilde takmak da bunlara dahildir.

Halk vatansever bir sağlık kampanyasına katılmalıdır. Kendimizin ve başkalarının sağlığını korumak için sağlık bilgisi her aileye ve bireye dağıtılmalıdır. Halk, iyi hijyen alışkanlıkları geliştirecek; medeni, sağlıklı ve yeşil bir yaşam tarzı benimseyecek ve zihinsel ve fiziksel sağlığını geliştirecektir.

Nükleik asit testlerinde pozitif test edilirseniz paniğe kapılmayın ve sağlık izleme, karantina ve tıbbi gözlem konusunda tıbbi kurumlarla işbirliği yapın. Ateş veya öksürük gibi belirtiler gösterirseniz, lütfen zamanında rapor edin ve bir sağlık kurumunda standart tedaviyi kabul edin.

 

Shenzhen Belediye Halk Hükümeti Dışişleri Ofisi

Shenzhen Belediyesi Sağlık Komisyonu

2 Nisan 2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Languages »
Capitals' Initiative
Logo
Login/Register access is temporary disabled
Close Bitnami banner
Bitnami